Skip to content

Klubbens stadgar

STADGAR

för

Garphyttans Jaktskytteklubb

 antagna vid klubbens bildande den 29 juni 1964.

med tillägg från årsmötet 2013,  2014 och 2022.

§ 1

Klubbens ändamål är att befrämja intresse och färdighet i jaktskytte. Detta syfte skall klubben söka nå:

 1. genom att till gemensam verksamhet förena personer i Garphyttan med omnejd , vilka är intresserade av jaktskytte i olika former.
 2. genom övning och tävlande enligt Svenska Jägarförbundets bestämmelser
 3. genom att i övrigt verka för god jaktvård samt höjd jaktkultur och på detta område samarbeta med vederbörande länsjaktsförening.

§ 2

Klubben skall ha sitt säte i Garphyttan.

§ 3

Som medlem i klubben kan antas varje person, som vill utöva någon form av jaktskytte eller som genom sitt medlemskap vill stödja klubbens ändamål och som förbinder sig att efterleva dess stadgar.

§ 4

Den som önskar medlemskap i klubben, anmäler detta till sekreteraren. Antagen medlem har att vid inträde i klubben erlägga en inträdesavgift, vars storlek bestäms av årsmötet.

§ 5

Årsavgiften innevarande år bestämmes på klubbens ordinarie årsmöte.

§ 6

Den som ej erlägger årsavgiften i vederbörlig ordning uteslutes automatiskt ur klubben. Medlem, som uppenbart motarbetar klubben eller genom olämpligt uppträdande skadar dess syfte kan efter att styrelsen förslag, av årsmötet uteslutas.

§ 7

Klubbens angelägenheter handhavds av styrelsen. Denna skall bestå av ordförande, vilket väljs på årsmötet och 4 ledamöter samt 2 ersättare för dessa. Ordförande väljs för en tid av ett år, öviga ordinarie ledamöter för en tid av två år samt ersättare för en tid av ett år.  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och skjutbanechef. Inom styrelsen kan vidare utses ett arbetsutskott.

Vid ordinarie årsmöte utses för en tid av ett år jämväl två  revisorer samt 2 ersättare.

Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse, eller då minst 3 styrelseledamöter gör framställan därom.

§ 8

Styrelsen åligger:

 1. att handha klubbens angelägenheter och förvalta dess tillgångar.
 2. Att å ordinarie årsmöte avgiva redogörelse för klubbens verksamhet under förflutet år.

§ 9

Styrelsen får ej fatta beslut, såvida ej minst 3 ledamöter äro närvarande och om beslutet ense. Vid omröstning gäller enkel majoritet och vid lika röstetal den mening, som ordförande biträder.

§ 10

Ordförande (v.ordf.) åligger bl.a.. :

Att representera klubben.

Att leda förhandlingarna vid sammanträdena såväl inom klubben som inom styrelsen

Att genom sekreterarens försorg låta utfärda kallelse till såväl klubbens som styrelsens sammankomster.

§ 11

Sekreteraren åligger bl.a :

Att på ordförandens anmodan sammankalla styrelsen

Att vid alla sammankomster föra protokoll samt upprätta och expediera utgående skrivelser eller andra handlingar,

Att handha och vårda klubbens handlingar

Att årligen upprätta förslag till berättelse över klubbens verksamhet.

§ 12

Kassören åligger bl.a. :

Att handha klubbens penningmedel, medaljförråd och övriga värdesaker.

Att föra räkenskaper, ombesörja in- och utbetalningar samt att däröver avgiva verifierad redovisning till revisorer före den 25 januari årligen.

Att till invald medlem utfärda medlemskort och översända ett exemplar av klubbens stadgar

Att föra matrikel över klubbens medlemmar.

Firmateckning utföres av ordförande och kassören var för sig.

§ 13

Skjutbanechefen åligger bl.a. :

Att ha den direkta uppsikten över skjutbanorna med tillhörande material och säkerhetsanordningar.

Att utfärda ordningsföreskrifter och skjutvarningar samt tillse dess efterlevnad i samarbete med ev utsedda skjutledare.

§ 14

Revisorerna skall senast den 1 februari varje år ha upprättat berättelse över verkställd granskning av klubbens förvaltning under näst föregående år.

§ 15

Ordinarie årsmöte hålls före februari månads utgång

 Beslut fattas med enkel röstövervikt utom i frågor rörande ändringar i klubbens stadgar, då beslut fattas enligt §20. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordförande, utom i val då avgörande sker genom lottning.

§ 16

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden beslutas:

 1. a) Val av 2 personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
 2. b) styrelsens årsberättelse
 3. c) revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 4. d) fastställe av årsavgift (inträdesavgift)
 5. e) förslag till skjutprogram och tävlingar under året

f ) val av ordförande och styrelseledamöter jämte ersättare

 1. g) val av två revisorer jämte ersättare
 2. h) utseende av lämpligt antal skjutledare samt
 3. i) förslag, som väckts av styrelsen eller som av enskild medlem skriftligen inlämnat till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

§17

Extra klubbmöte hålles, när styrelsen beslutar härom

Beträffande rösträtt och dess utövning förfares på sätt, som förskrives i §15 rörande ordinarie årsmöte.

§ 18

Kallelse till årsmöte eller extra möte skall genom sekreterarens försorg tillställas klubbens medlemmar minst åtta dagar före mötet eller också ske på annat betryggande sätt, varom beslut har fattats på föregående årsmöte. Kallelse sker via e-post samt information på hemsida 30 dagar före mötesdagen.

§ 19

Beslut om klubbens upplösning kan fattas om vid två på vardera följande möten, varav ett ordinarie, minst 2/3 av de röstberättigade är därom ense. Fattas sådant beslut skall klubbens penningmedel och övriga tillgångar användas på sätt som gynnar det ändamål för vilken klubben verkat.

§ 20

Förslag till ändringar av dessa stadgar kan endast behandlas å ordinarie årsmöte. För ändringsbesluts giltighet fordras att beslutet biträdes a v minst 2/3 av de röstande.